بهگزارش زومیت، امروز ۲۴ خرداد شرکت تفسی، فعال در حوزه تاکسی اینترنتی، می شود عرضه می کند اولیه سهام خود را در بازار دوم فرابورس با موفقیت بهثبت کنید چه. در ساعت اولیه این عرضه می کند که یک ساعت بهطول انجام دهید، ۵۸ میلیون و ۶۰۰ هزار سهم تپسی را ۴۷ صندوق سرمایهساخت با قیمت ۹۳۹ تومان خریدند.

داشتن ۵ یونیکورن در ۳ سال آینده

بهمناسبت عرضه می کند اولیه اولین شرکت استارتاپی در بازار سرمایه، نشست خبری امروز (۲۴ خرداد) با حضور مدیران تفسی، وزیران اقتصاد، ارتباطات و مدیران سازمان بورس و فرابورس تهران برگزار کند شد. در این نشست عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات، عرضه می کند سهام تپسی در فرابورس را یک روز تاریخی خواند و اعلام کرد کرد که تپسی بهیک علمدار ورود سایر شرکتهای استارتاپی به بازار سرمایه شده است است.

بهباور زارعپور، تپسی با مجاهدت و جنگ با ایجاد و بوروکراسی خیلی که بر سر راهش در این زمینه بوده است، آمده به موفقیت بزرگی دست پیدا کردن کند. او ارائه امیدواری کرد که ورود تپسی به بازار سرمایه سرآغازی برای ورود دیگر شرکتهای استارتاپی به بورس باشد. زارعپور افزود:

طولانیشدن فرآیند ورود تپسی به بورس پردازشی طبیعی بود و هیچکس در آن تقصیری ندارد؛ چون فرهنگ آن زمان باید در ساختار بازار سرمایه ما شکل میگرفت. حتی دستگاههای امنیتی ما درباره این موضوع تجربه قبلی نداشتند که اگر این اتفاق رخ دهد به چه سمت راستوسویی پیشمیرود.

بهاعتقاد زارعپور، مسائل سادهای از جنس ارزیابی شرکت فناوریانجمنی که میخواهد شد کشف قیمت شود، موردای است که برای اولینبار در کشور رخ میدهد. بنابراین، مسیری که تپسی طی کرده، مسیری طبیعی بوده است است. زارعپور درادامه با اشاره به آن نگاه کنید دولت رشد اقتصاد دیجیتال در کشور بهواسطه کسب کردنوکارهای موجود است که در این بازار کار میکنند، اعلام کرد کرد:

نگاه کنید ما در دولت نگاه کنید کاملاً حمایتی به کسب کردنوکارهای فعال در بخش اقتصاد دیجیتال است. در همین زمینه، در سال گذشته دولت بهخاطر اهمیتی که این موضوع داشت و باوری که فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت توسعه همه بخشهای کشور است، کارگروه اقتصاد دیجتال را در دولت تشکیل دهید داد که ۱۰ نفر از اعضای دولت در آن عضو هستند. تمام اختیارات هیئتوزیران در موضوع مانعزدایی از سر راه کسب کردنوکارهای دیجیتال به این کارگروه تنفیذ شده است است.

بهگفته زارعپور، استفاده می شود این کارگروه چهارپنج جلسه تشکیل دهید داده است و کمیتههای مختلف ذیل این کارگروه شکل گرفته شده استاند که دولت امیدوار است با کمک کنید تصمیمات این کارگروه، ایجاد بر سر راه رشد شرکتهای فناور انجمن از بین برود. زارع‌پور معتقد است بدست آوردن به موقعیت ارائه شده است توسعهیافته است در بخش اقتصاد دیجیتال به همکاری کنید همه بخشها نیاز دارد. زارعپور بیشتر کرد که کمتر دولت در این زمینه اراده خود را نشان دادن داده و به فناوری اطلاعات و ارتباطات بهعنوان فناوری راهبردی نگاه کنید میکند که می‌توان همه مشکلات کشور شامل مشکلات خود دولت، جامعه، اقتصاد و... را حل کند.

زارعپور اعلام کرد امیدواری کرد که بهزودی و با شکستن طلسم ورود شرکتهای استارتاپی به بورس به دست تپسی، ببینید حضور سایر شرکتهای بزرگ اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه بود. او بیشتر کرد با فعالیت شرکتهای دیجیتالی و جذب سرمایه بیشتر و شکلگرفتن کسب کردنوکارهای جدید، دولت میمی تواند هدفساخت که برای نقشآفرینی این حوزه در اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است (یعنی بدست آوردن ۱۰ درصدی سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص کشور تا سه سال آینده) را محقق کند. زارعپور اعلام کرد امیدواری کرد که با ورود شرکتهای بیشتر به بازار سرمایه و جذب سرمایه بیشتر در این شرکتها تا سه سال آینده کشور ۴ تا ۵ یونیکورن داشته ام باشد.

ورود صنعت به بازار سرمایه

در این مراسم، میلاد منشیپور، سرور تپسی که از او بهعنوان صفحهشکن ورود شرکتهای استارتآپی به بورس هم یاد میشود، اعلام کرد کرد که امروز بعد از دو سال جستجو تپسی در بورس عرضه می کند شد که این اتفاق نهتنها عرضه می کند یک نماد بلکه طبیعتاً ورود صنعتی جدید به بازار سرمایه است.

بهگفته او، صنعت دیجیتال محرک اقتصاد ارائه شده است بزرگ دنیا می شود و میلیاردها دلار سرمایه ارائه شده است همسایه را به خودش جذب کرده است است. منشیپور اعلام کرد کرد که صنعت اقتصاد دیجیتال تابهامروز در کشور در از ۶ درصد از سهم تولید ناخالص ملی یا همان تولید ناخالص ملی کشور را دراختیار گرفته شده تولید می کند در کشورهای توسعهیافته است تا یکسوم اقتصاد کشور به اقتصاد دیجیتال اختصاص داده شده است یافته است است.

بهباور منشیپور، کسب کردنوکارهای استارتاپی صنعتی است که با وجود تمام ارتباطها و ایجاد تابهامروز آمده است میلیونها شغل ایجاد کرد کند و نور امیدی برای کارآفرینان و جوانان و نخبگان کشور باشد.

منشیپور درباره تجربیات این شرکت برای ورود به بورس گفت:

برای ورود این صنعت به بورس دو سال سخت و نفسگیر را پشتسر گذاشتیم. در این مسیر سخت و پر از دخالت، بهبیشتر بدنه اقتصادی کشور با مفهوم مربوط می شود به این صنعت جدید آشنا شد. استانداردهای مالی که وجود نداشت، شکل گرفت و ضوابط مرتبط در این زمینه تدوین کرد شد و درنهایت بعد از دو سال بازار سرمایه کشور پذیرای شرکتی فعال در اقتصاد دیجیتال شد.

به‌گفته منشیپور، عرضه می کند سهام تپسی در فرابورس آغاز یک راه است. او توضیح دهید داد:

برای آن این مسیر با موفقیت طی شود، بهعنوان اولین نماینده قطعاً بیشترین جستجو و ماشينال شفافیت را ارائه شده است دیدن کرد. بااین حال، موفقیت این مسیر نیازمند آن است که صاحبان بورس به این صنعت، مردم و بازار اعتماد کنند و تاحدمکن از اجرای روشهای تکلیفی و ازقبلتعیینشده است خودداری کنند و اجازه دهید دهنده عقل جمعی مردم پذیرای این صنعت باشد.

او اعلام کرد امیدواری کرد که تپسی نماینده خوبی برای این صنعت تازهوارد شده است به بازار سرمایه باشد و این اتفاق سرآغاز ورود سایر شرکتها به بورس و اوجگرفتن اقتصاد دیجیتال خواهد بود.

مبارزه برای تغییر فرهنگ

در این مراسم، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری، در سخنان ابتدایی‌اش مدیر تپسی را به نوشتن داستان تجربیات خود برای ورود این شرکت به بازار سرمایه همراه کرد. ستاری گفت برای ورود شرکتهای نوآور به بازار سرمایه تغییر فرهنگ شگل گرفته شده است است. وی افزود:

تغییر فرهنگ در کشوری که اقتصاد را در زمین و املاک میبیند نه در آدمها و ایدهها، بسیار سخت است. آن کشوری روی نوآوری و خلاقیت شرکتی قیمت بگذار، تا چند سال پیش بسیار دور از انتظار بود. ورود تپسی به بازار سرمایه حرکت بزرگی بود و راه را برای دیگر شرکتهای فعال در این بازار باز کرد.

ستاری اعلام کرد کرد که بهزودی بسیار دیگری از استارتشماها به این فرآیند وارد شده است میمی شوند. بهباور ستاری، تپسی داستانی دارد که باید نوشته شود چرا که این داستان میمی تواند انگیزهای برای تمام فارغالتحصیلان خارج از از کشور باشد. او درپایان گفت گفت:

ما همه هزینه دادیم برای آن به اینجا برسیم. باید به این توجه کرد که تغییر فرهنگ و تغییر روش و نگرش بهساده اتفاق نمی‌افتد. این مبارزه‌ای است که همه باهم باید بجنگیم تا این تغییر اتفاق بیفتد.