سناتور حامد از سال 1394 در 8 سال اول اولین کلیپ خود را که یک دابسمش طنز را در فضای مجازی پخش کرد و با همان کلیپ خیلی طرفدار پیدا کرد ولی بعد از این دید که این کلیپ دیگر ساخته نشده و تمام طرفدارهایش ریزش پیدا کرد.
چند سال بعد یعنی سال 1396 از پیج سناتور حامد ویدیوهای پخش شد، ولی بدبخت دیگر بی فایده بود چون دیگر طرفداری نداشت و او ناامید شد ولی به دلیلی که در این زمینه از سال 1398 شروع کلیپ های جدید با نام سن حامد بود. کرد و تقریباً بازخوردهای خوبی هم داشت الان هم با تمام تلاش با کلیپ های قدیمی مثل کلیپ های سم و واین خود را به بالا می رساند عکس هایی از سناتور حامد سناتور حامد از سال ۱۳۹۴ در ۸ سال اولین کلیپ خود را که یک دابسمش طنز بود. را در فضای مجازی خود پخش کرد و با همان کلیپ خیلی طرفدار پیدا کرد ولی بعد از این کلیپ دیگر کلیپی از او ساخته نشد و تمام طرفدار هایش ریزش پیدا کرد.
چند سال بعد یعنی سال 1396 از پیج سناتور حامد ویدیوهای پخش شد، ولی بدبخت دیگر بی فایده بود چون دیگر طرفداری نداشت و او ناامید شد ولی به دلیلی که در این زمینه از سال 1398 شروع کلیپ های جدید با نام سن حامد بود. کرد و تقریباً بازخوردهای خوبی هم داشت الان هم با تمام تلاش با کلیپ های قدیمی مثل کلیپ های سم و واین خود را به بالا می رساند عکس هایی از سناتور حامد سناتور حامد از سال ۱۳۹۴ در ۸ سال اولین کلیپ خود را که یک دابسمش طنز بود. را در فضای مجازی خود پخش کرد و با همان کلیپ خیلی طرفدار پیدا کرد ولی بعد از این کلیپ دیگر کلیپی از او ساخته نشد و تمام طرفدار هایش ریزش پیدا کرد.
چند سال بعد یعنی سال 1396 از پیج سناتور حامد ویدیوهای پخش شد، ولی بدبخت دیگر بی فایده بود چون دیگر طرفداری نداشت و او ناامید شد ولی به دلیلی که در این زمینه از سال 1398 شروع کلیپ های جدید با نام سن حامد بود. کرد و تقریباً بازخوردهای خوبی هم داشت الان هم با تمام تلاش با کلیپ های قدیمی مثل کلیپ های سم و واین خود را به بالا می رساند عکس هایی از سناتور حامد سناتور حامد از سال ۱۳۹۴ در ۸ سال اولین کلیپ خود را که یک دابسمش طنز بود. را در فضای مجازی خود پخش کرد و با همان کلیپ خیلی طرفدار پیدا کرد ولی بعد از این کلیپ دیگر کلیپی از او ساخته نشد و تمام طرفدار هایش ریزش پیدا کرد.
چند سال بعد یعنی سال 1396 از پیج سناتور حامد ویدیوهای پخش شد، ولی بدبخت دیگر بی فایده بود چون دیگر طرفداری نداشت و او ناامید شد ولی به دلیلی که در این زمینه از سال 1398 شروع کلیپ های جدید با نام سن حامد بود. کرد و تقریباً بازخوردهای خوبی هم داشت الان هم با تمام تلاش با کلیپ های قدیمی مثل کلیپ های سم و واین خود را به بالا می رساند عکس هایی از سناتور حامد سناتور حامد از سال ۱۳۹۴ در ۸ سال اولین کلیپ خود را که یک دابسمش طنز بود. را در فضای مجازی خود پخش کرد و با همان کلیپ خیلی طرفدار پیدا کرد ولی بعد از این کلیپ دیگر کلیپی از او ساخته نشد و تمام طرفدار هایش ریزش پیدا کرد.
چند سال بعد یعنی سال 1396 از پیج سناتور حامد ویدیوهای پخش شد، ولی بدبخت دیگر بی فایده بود چون دیگر طرفداری نداشت و او ناامید شد ولی به دلیلی که در این زمینه از سال 1398 شروع کلیپ های جدید با نام سن حامد بود. کرد و تقریباً بازخوردهای خوبی هم داشت الان هم با تمام تلاش با کلیپ های قدیمی مثل کلیپ های سم و واین خود را به بالا می رساند عکس هایی از سناتور حامد سناتور حامد از سال ۱۳۹۴ در ۸ سال اولین کلیپ خود را که یک دابسمش طنز بود. را در فضای مجازی خود پخش کرد و با همان کلیپ خیلی طرفدار پیدا کرد ولی بعد از این کلیپ دیگر کلیپی از او ساخته نشد و تمام طرفدار هایش ریزش پیدا کرد.
چند سال بعد یعنی سال 1396 از پیج سناتور حامد ویدیوهای پخش شد، ولی بدبخت دیگر بی فایده بود چون دیگر طرفداری نداشت و او ناامید شد ولی به دلیلی که در این زمینه از سال 1398 شروع کلیپ های جدید با نام سن حامد بود. کرد و اغلب بازخوردهای خوبی هم داشت الان هم با تمام تلاش با کلیپ های قدیمی مثل کلیپ های سم و واین خود را به بالا می رساند عکس هایی از سناتور حامد.

سناتور حامد از سال 1394 در 8 سال اول اولین کلیپ خود را که یک دابسمش طنز را در فضای مجازی پخش کرد و با همان کلیپ خیلی طرفدار پیدا کرد ولی بعد از این دید که این کلیپ دیگر ساخته نشده و تمام طرفدارهایش ریزش پیدا کرد.
چند سال بعد یعنی سال 1396 از پیج سناتور حامد ویدیوهای پخش شد، ولی بدبخت دیگر بی فایده بود چون دیگر طرفداری نداشت و او ناامید شد ولی به دلیلی که در این زمینه از سال 1398 شروع کلیپ های جدید با نام سن حامد بود. کرد و اغلب بازخوردهای خوبی هم داشت الان هم با تمام تلاش با کلیپ های داشتن مثل کلیپ های سم و واین خود را به بالا می رساند.


عکس هایی از سناتور حامد

سناتور حامد
سناتور حامد
سناتور حامد
سناتور حامد
سناتور حامد
سناتور حامد
سناتور حامد
سناتور حامد
سناتور حامد
سناتور حامد
سناتور حامد
سناتور حامد
سناتور حامد
سناتور حامد
سناتور حامد
سناتور حامد
سناتور حامد
سناتور حامد

امید وارم لذت ببرید و اگر ایده ای جالبی دارید برای ما ایمیل کنید حتماً مطلاعه را انجام دهید و آن رو به اشتراک بگذارید.

با تشکر ، خدانگهدار

اگر دوست داشتی امتیاز دادن یادت نره!