هوش و فراست برای رهبری بسیار مهم است و نقش تعیین کننده دارد، زیرا استفاده از اطلاعات برای ایجاد پنداره نیاز است.

هدف های گروهی که قصد دارند شما را به رهبری خود انتخاب کنند، هنوز شکل نگرفته یا به طور مشخص مشخص نیست.

توپ پخش کن در بازی فوتبال آمریکایی رهبر تیم است. توپ پخش کن ها مهارت های ویژه ای دارند.

آن ها با حرکات چشم و دست و خود سایر بازیکنان را به سمت بدن جلوی ترغیب می کنند.

آنها از اطلاعات موجود استفاده می کنند تا با شرایط جدید تیم خود را به سمت خط هدف رهبری کنند.

لینک جلسات کوچینگ رهبری سیستم

واکنش پذیرانه به موقعیت

گرفتن اطلاعات جدید و تطبیق دادن پاسخ و واکنش در هر موقعیت خاص به هوش و فراست نیاز دارد.

باید با توجه به شرایط و نیازها از خود واکنش نشان دهید.

مورد توجه قرار دهید:

خانه ای دارید که تعطیلات و مرخصی به آنجا می روید و حالا مدتی است که به این خانه نرفته اید. برادر همسرتان که از این خانه مراقبت می کند برای صرفه جویی در هزینه های شما در زمستان درجه حرارت دستگاه های گرم کننده خانه را پایین آورده است. در محلی که خانه شما در آن قرار دارد، گاهی اوقات ممکن است قطع شود.

حالا هم مدتی برق قطع شده، و بعد از اتصال دوباره جریان برق لوله ها که یخ بسته بوده ترکیده و آب از لوله ها بیرون زده و خانه را آب گرفته است.

در چنین شرایطی شما وارد خانه شده اید.

چه عکس العملی نشان می دهید؟

اگر جواب شما این است که داد و فریاد می کنم و به بخت خود لعنت می کنم، بدانید که قبولی را انجام نداده اید،

اگر همسر همسرم را طلاق می دهم، زیرا برادر احمقش را مسئول به خانه کرده است، باز هم در حق خود لطفی نکرده اید،

اما اگر به محض این که در را باز کنید و دیدید آب از خانه تان بیرون، به سرعت به زیرزمین بروید، شیر آب را ببید و شروع به شروع آب از خانه کنید، با موقعیتی که در مقابل ضربه پذیرایی کرده اید.

هدف این است که از بروز بیشتر جلوگیری کنید. باید برای انجام دادن اصلاحی با همسرتان تشریک مساعی کنید.

باید به صحبت های همسرتان گوش دهید،

زیرا احتمالا بهتر از شما می دانید که سطل وحوله و پارچه برای جمع آوری آب را از کجای خانه بردارید.

می توانید برای خشک کردن خانه از توصیه های او استفاده کنید.

بهره برداری از شرایط مناسب

ورجیل شاعر و نمایش نامه نویس رومی زمانی گفت که بخت و اقبال بلند از آن شجاعان است.

منظور او شجاعت در صحنه ی جنگ و مسابقه نبود.

نه تنها باید هوش و فراست کافی داشته باشید تا خود را با پذیرشی با اطلاعات جدید تطبیق دهید،

اما نیازمند شجاعتی هستند که از فرصت های مناسبی برخوردارند، زمانی که آنها را نشان می دهند.

اوقات فراغت مناسب فقط با بررسی اطلاعات موجود به دست می آید.

لینک جلسات کوچینگ رهبری سیستم

توجه به پیام های مبهم و ضد و نقیض

رهبران امروزی اطلاعات خو را از منابع متفاوت می گیرند.

بسیاری از این اطلاعات ضد و نقیض و مبهم هستند.

رهبران دولت ممکن است پیام های متعددی از گروهی که رهبر شدن دارند دریافت کنند.

از سوی دیگر ممکن است پیام هایی را تحمل کنند که رفتار خاصی دارند و در واقع می گویند:

تو کی هستی که فکر می کنی می توانی ما را رهبری کنی؟

رهبر خوب همه اطلاعات دریافتی را گوش می دهد و بعد به بررسی آن ها می پردازد.

برای آزمودن اطلاعات ضد و نقیض باید سوالات را بیشتر مطرح کنید.

برخی اوقات برای دستیابی به حقیقت لازم است رهبر و تشریک مساعی را جلب کنند که به نظر می رسد قدرتی به پاسخ دادن ندارد.

برای این کار رهبران باید به نیازها و خواسته های دیگران بیش از حد نیاز و خواسته های خود اهمیت بدهند.

رهبران هوشمند می کنند، با توجه به آنچه که ضد و نقیض است، به جواب های درست برسند.

توجه کردن به عناصر مختلف

در شرایطی که همه اطلاعات مورد نیاز را دریافت کرده اید اما باید چه چیزی حل نشده باشد؟

رهبر خوب می داند که چگونه میان عناصر ناهمخون دست به انتخاب بزند.

باید رهبر به مهم ترین عناصر و اجزای واقعی موجود توجه کند و برای این کار ممکن است به اطلاعات بیشتری نیاز داشته باشید.

یافتن تشابهات در موقعیت های به ظاهر متفاوت

یکی از ویژگی های معمول افراد باهوش و دارای فراست، مقایسه کردن است.

شما در زندگی روزانه خود، حتی اگر خودتان را رهبر ندانید، می توانید از تجربیات روزانه خود استفاده کنید و از آنها برای حل مسائل کمک بگیرید.

به این مهارت عقل سلیم می گویند

لینک جلسات کوچینگ رهبری سیستم

آدرس وب سایت: https://moshirian.com/

آدرس لینکدین:https://www.linkedin.com/in/moshirian/

آدرس اینستاگرام: [email protected]اگر دوست داشتی امتیاز دادن یادت نره!