چکیده

در بیست و پنج سال گذشته، برندسازی کارفرما موضوعی بوده است که توجه فزاینده ها را در میان پژوهشگران و کارگزاران مدیریت منابع انسانی به خود جلب کرده است. با وجود این، پژوهش های بسیار محدود به بررسی پیوند میان برندسازی کافرما و عملکرد مدیریت منابع انسانی پرداخته اند. برای پر کردن این خلأ، در این مطالعه ما بررسی کردیم که چگونه گرایش به برندسازی کارفرما (یا برندسازی گرایی کارفرما) بر پیامدهای جذب و استخدام در همه گیری کووید 19 تأثیر می گذارد. افرون بر این، ما مفهوم برندسازی و برندسازی داخلی را در همیختیم تا به طور تجربی آمرانه بر ایجاد گرایش به برندسازی کارفرما تشریح کنیم. بر پایه ی داده های مقطعی گردآوری شده از 233 شرکت فعال در بازار کار روسیه، ما روابط مثبت میان برندسازی و گرایش به برندسازی کارفرما، و میان گرایش به برندسازی کارفرما و برنامه های برندسازی کارفرما که به شکل مثبت با پیامدهای جذب و استخدام مرتبط هستند. ، یافتیم. با وجود این، تعدیل کننده ی برندسازی داخلی منفی بود. ما همچنین تأثیرات تعدیل کننده ی کوید 19 در رابطه میان گرایش به برندسازی کارفرما، برنامه های برندسازی کارفرما، و پیامدهای جذب و استفاده از رای یافتن.

مقدمه

برندسازی کارفرما طی بیست و پنج سال اخیر به طور پویایی در حال گسترش یافتن و تبدیل شدن به حوزه ای از مطالعات چندرشته ای است. پژوهشگران علمی و دانشگاهی، برندسازی کارفرما را به عنوان یک منبع کلیدی برای جذب کارمندان باکیفیت در جنگ استعدادها به رسمیت شناخته اند (الوینگ، وستچوف، میوسن، و شوندربیک، 2013). با وجود این، تنها یک مطالعه به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا گرایش به برندسازی کارفرما بر کارایی (رندمان) جذب و استفاده و عملکرد شرکت تأثیر گذاشته است یا خیر (توماسجان، کونزه، بروچ و ولپه، 2020). دیدگاه غالب (یعنی دیدگاه خارجی) به نقش تصویر برند کارفرمای خارجی در ایجاد ویژگی های مثبت خصوصی نسبت به شرکت و قصد آینده برای درخواست در آنجا، مشارکت در فرآیند انتخاب و گزینش، و پذیرفتن پیشنهاد شغلی اشاره دارد (دی استوبلیر و). همکاران، 2018). این دیدگاه شامل نظریه های ناهمگون، نظریه هویت اجتماعی (ترنر، 1975)، هویت سازمانی (هی و براون، 2013)، تناسب شخص-سازمان (آستاخوا، 2016) و سیگنالدهی (اسپنس، 1973) است اما عامل برندسازی کارفرما بردهای است سازمانی، ازجمله عملکرد مدیریت منابع انسانی، را توضیح نمی دهد و تبیین نمیکند. بنابراین، فقدان پژوهش در سطح شرکت پیرامون برندسازی کارفرما وجود دارد.

همه گیری کوید 19 در سال 2020 به عنوان یک بلای طبیعی آغاز شد و بعدها باعث ایجاد یک بحران اقتصادی جهانی عظیم با زیان های هنگفت استخدام، ساعات کاری، و درآمد کاری شد (ایلو مانیتور، 2021). در همین حال، مطالعه جهانی بعدی حاکی از آن است که در میان بیش از 42 کارفرما در 43 کشور، 24 کشور هزار استفاده از خود را در نیمهی دوم سال 2021 تقویت کردند (مَن پاور گروپ، 2021). این روند پیرامون برنامه های جدید برندسازی کافرما و جذب و استخدام، خوشبینانه به نظر میرسد، و از همین رو، نقش مدیریت منابع انسانی افزایش میابد و این بافت سازی مطلوبی برای بررسی آن همه میآورد.

رابطه ها و پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده

این مطالعه بینشهای مهم درباره ی تاثیر گرایش به برندسازی کارفرما بر پیامدهای جذب در زمان های بحران کوید 19 ارائه می آورد. با وجود این، برخی از تفاسیر این مطالعه بایستی یادآوری می شوند. نخست، نتایج میبایستی با دقت مورد توجه قرار گیرند چون سرشت داده ها مقطعی است که یک تحقیق متداول در پژوهش های برندسازی کارفرما است. در عین حال، یک مطالعه ی طولی به شناسایی این امر کمک خواهد کرد که چگونه شرکت ها گرایش و برنامه های برندسازی کارفرمای خود را از یک منظر بلندمدت بازبینی و اصلاح می کنند و چگونه این مسائل را بر پیامدهای جذب جذب می کنند. دوم، این مطالعه در بافت بازار کار روسیه انجام شد، و از همین رو، پژوهش های پذیرفته شده برای بافت های دیگر در مناطقی است که دارای تفاوت های فرهنگی و قانونی هستند، محدود هستند. ما پیشنهاد می کنیم که مطالعات آینده تعمیم پذیری نتایج را در محیط های فرهنگی و جدید بررسی کنند. سوم، به منظور هدف پژوهش، ما یک نتیجه تازه به نام «اثر کوید» با یک ضریب آلفای کرونباخ کمی کوچک تر از 7/0 برای این مطالعه ارائه شده است. بنابراین، ما در نظر داریم که تجزیه و تحلیل جامع تری از این نتیجه انجام می شود، درباره آن با صحبت کردن، و با گسترش دادن مجموعه فقرها در درون آن، آن را در مطالعات بعدی خود به کار ببندیم.

این مقاله ISI در سال 2022 در نشریه الزویر و در مجله تحقیقات کسب و کار، توسط دانشگاه ایالتی سن پترزبورگ منتشر شده و در سایت ترجمه جهت دانلود ارائه شده است. در صورت نیاز به دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی و ترجمه آن می توانید به پست دانلود ترجمه مقاله برندسازی، برندسازی کارفرما، و برندسازی داخلی در سایت ای ترجمه مراجعه کنید.

اگر دوست داشتی امتیاز دادن یادت نره!